Rok 2023

Číslo 2/2023

Publikované 4. marca 2024

 • Subklinický zápal a chronické choroby pečene
 • Fekálna mikrobiálna transplantácia v liečbe ochorení pečene

Číslo 1/2023

Publikované 4. marca 2024

 • Acute on chronic liver failure caused by hepatitis E virus infection
 • Epidemiológia hepatitídy E a možnosti jej diagnostiky
 • 50. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, 2023 -ABSTRAKTY

Rok 2022

Číslo 1/2022

Publikované 23. mája 2022

 • 49. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, 2022 – Abstrakty
 • Neblahé skúsenosti z detstva a alkoholová hepatitída
 • Význam nových sérových biomarkerov u pacientov s chronickou HBV infekciou

Rok 2021

Rok 2020

Číslo 1/2020

Publikované 31. decembra 2020

 • Hepatitída C v roku 2020 – čo priniesli nové odporúčania?
 • Trvalý pobyt príjemcov pečene liečených v Transplantačnom centre Banská Bystrica – analýza rokov 2008-2020
 • Chronická hepatitída C v Mongolsku
 • Nealkoholová tuková choroba pečene – asociácia s metabolickým syndrómom a kyselinou močovou
 • Primárna biliárna cholangitída – od epidemiológie k liečbe

Prednáška: EASL - Novinky v praxi hepatológa: HCV

Publikované 17. decembra 2020

Ľubomír Skladaný
 • Prvý virtuálny kongres EASL v histórii
 • Eliminácia HCV a COVID éra
 • Nové výsledky o liečba HCV z reálnej praxe

Rok 2019

Číslo 2/2019

Publikované 31. decembra 2019

 • Hepatocelulárny karcinóm a vplyv veku a najlepšej dosiahnutej liečebnej odpovede na celkové prežívanie – kohortná štúdia dvoch centier na Slovensku
 • Liečba hepatocelulárneho karcinómu v hodnotení HTA (Health Technology Assessment)
 • Raritný prípad neuroendokrinného tumoru pečene

Číslo 1/2019

Publikované 17. mája 2019

 • ILC 2019 NAFLD/NASH
 • Aktuálne trendy v laboratórnej diagnostike chorôb pečene na EASL 2019
 • 47. májové hepatologické dni – abstrakty
 • Nové možnosti v diagnostike a liečbe deficitu lyzozómovej kyslej lipázy

Rok 2018

Číslo 3/2018

Publikované 28. decembra 2018

 • Bremeno alkoholom podmienených chorôb a odporúčania EASL / ACO 2018
 • Prevalencia infekcie vírusom hepatitídy E u pacientov na Hepatologickom, gastroenterologickom a transplantačnom oddelení (HETIGO) v Banskej Bystrici – krátka správa
 • Nové biomarkery v diagnostike chronickej hepatitídy B
 • Prvá Európska konferencia mladých gastroenterológov (ECYG) v Záhrebe

Číslo 2/2018

Publikované 26. novembra 2018

 • NAFLD summit 2018
 • Malnutrícia pri chorobách pečene – stručné poznámky pri diagnostike a manažmente
 • Adherencia k nutričnej liečbe u pacientov s chronickou pokročilou chorobou pečene (AD/ACLF) v bežnej praxi
 • Letná škola hepatológie 2018

Číslo 1/2018

Publikované 16. mája 2018

 • 46. májové hepatologické dni 2018 – úvodné slovo
 • 46. májové hepatologické dni – abstrakty
 • Očkovanie a transplantácia pečene
 • Závažná forma akútnej alkoholovej hepatitídy a ACLF – krátka správa
 • Alkohol, imunita a infekcie pri dekompenzovanej pokročilej chronickej chorobe pečene dACLD a ACLF – analýza HETIGO 7
 • Alkohol a malnutrícia
 • Krátka správa: Aktuálna situácia vo výskyte chronickej vírusovej hepatitídy C na Slovensku

Rok 2017

Číslo 2/2017

Publikované 6. decembra 2017

 • Problematika životného štýlu vo vzťahu k pečeni
 • The AASLD Liver Meeting 2017, Washington – poznámky a inšpirácie k AAH (akútnej alkoholickej hepatitíde) a ALD (alkoholovej chorobe pečene)

Supplementum 1/2017

Publikované 6. júna 2017

 • Odporúčania EASL týkajúce sa liečby hepatitídy C 2016

Číslo 1/2017

Publikované 10. mája 2017

 • Komentár k aktuálnej situácii
 • 45. májové hepatologické dni, 2017
 • Komentár k EASL odporúčaniam na liečbu hepatitídy C
 • Liečba infekcie vírusom hepatitídy C u pacientov po transplantácii pečene (LTx)
 • Správy z odborných podujatí
 • Diagnostika nealkoholovej tukovej choroby pečene

Rok 2016

Číslo 3/2016

Publikované 30. decembra 2016

 • Diagnostický a terapeutický postup pri infekcii vírusom hepatitídy C u pacientov s chronickou chorobou obličiek
 • Komentár k diagnostickému a terapeutickému postupu pri infekcii vírusom hepatitídy C u pacientov s chronickou chorobou obličiek
 • NAFLD a HCC: nealkoholová tuková choroba pečene a hepatocelulárny karcinóm, klinické súvislosti
 • Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD) a hepatocelulárny karcinóm (HCC): prvé výstupy z Nitrianskeho centra.

Číslo 2/2016

Publikované 15. júna 2016

 • Intestinálno – hepatálna os (gut-liver axis)
 • 44. májové hepatologické dni, 2016
 • 8. sympózium o portálnej hypertenzii, 2016

Číslo 1/2016

Publikované 30. marca 2016

 • Liečba chronickej hepatitídy C neinterferónovými režimami u pacientov s genotypom 1 bez cirhózy pečene
 • Súčasné možnosti a špecifiká liečby koinfekcie HIV a HCV
 • Hepatitída D – stále aktuálne ochorenie?
 • Liečba chronickej hepatitídy C v štádiu kompenzovanej cirhózy pečene

Rok 2015

Číslo 1/2015

Publikované 11. mája 2015

 • Nealkoholová tuková choroba pečene
 • Elevácia gama-glutamy Itransefrázy a jej vzťah k metabolickému syndrómu
 • 43. májové hepatologické dni

Rok 2014

Číslo 3/2014

Publikované 31. decembra 2014

 • Národný program prevencie chorôb pečene – História a perspektíva odboru hepatológia
 • Liečba chronickej vírusovej hepatitídy C – aktualizácia pre rok 2015
 • Akútne zlyhanie pečene v teréne jej chronického poškodenia (acute-on-chronic liver failure, ACLF)
 • Alkoholová hepatitída
 • Elektívne chirurgické výkony u pacientov s cirhózou pečene
 • Albumín, viac ako plazmatický expander. Indikácie albumínu u pacinetov s komplikáciami cirhózy pečene
 • Hepatálne encefalopatia 1: Diagnostika

Číslo 2/2014

Publikované 12. mája 2014

 • Hepatitída B v rómskej populácii – epidemiológia
 • Liečba hepatitídy B v rómskej populácii
 • Hepatitída E – ochorenie so závažným priebehom v gravidite. Kazuistika
 • Diabetická hepatopatia a oxidačný stres
 • Hiátová hernia – neobvyklá príčina šoku
 • 41. májové hepatologické dni

Číslo 1/2014

Publikované 5. februára 2014

 • Program sympózia
 • Malnutrícia u pacientov s cirhózou pečene
 • Kardiovaskulárne komplikácie cirhózy pečene
 • Princípy vedenia rozhovoru lekára s pacientom o zmene životného štýlu pacienta

Rok 2013

Číslo 2/2013

Publikované 8. októbra 2013

 • Autoimunitné hepatitídy
 • Primárna biliárna cirhóza. Laboratórna diagnostika a antimitochondriové protilátky
 • Mladý muž s primárnou sklerotizujúcou cholangoitídou s nutnosťou opakovanej endoskopickej liečby – kazuistika a literárny prehľad
 • Overlap syndrómy a ich miesto medzi autoimunitnými chorobami pečene
 • Hepatálne a biliárne manifestácie IgG4-asociovanej choroby
 • Päť rokov programu transplantácií pečene v Banskej Bystrici
 • Moderné MR metódy v diagnostike fibrózy pečene
 • Vplyv polymorfizmu génu IL28B a vybraných prognostických faktorov na úspešnosť interferónovej liečby chronickej hepatitídy B
 • List vydavateľovi

Číslo 1/2013

Publikované 24. mája 2013

 • 40. májové hepatologické dni
 • Slovenská hepatológia v kontexte vývoja svetovej hepatológie
 • 39. májové hepatologické dni

Rok 2012

Číslo 3/2012

Publikované 28. decembra 2012

 • Možnosti klinickej biochémie pri diagnostike a monitorovaní ochorení pečene
 • Vybrané prognostické faktory pri liečbe chronickej hepatitídy C peginterferónom a ribavirínom
 • Chronická granulomatózna choroba s postihnutím pečene – opis dvoch prípadov
 • Hepatitída E – ochorenie s pribúdajúcim významom
 • Výskyt hepatitídy E v Košiciach

Číslo 2/2012

Publikované 5. júna 2012

 • Hepatitída C v drogovom prostredí
 • Epidemiológia chronických hepatíd B a C vo vybranom rizikovom prestredí
 • Aktívny skríning vírusových hepatitíd, edukácia a multidisciplinárna spolupráca v starostlivosti o drogovo závislých pacientov
 • Preventívne programy u drogovo závislých – súčasný stav a perspektívy
 • Prevencia infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) medzi ľuďmi užívajúcimi drogy
 • Analýza kohorty pacientov s chronickou hepatitídou C s intravenóznym užívaním drog v banskobystrickom regióne z pohľadu biopsie pečene
 • Skúsenosti s liečbou chronickej hepatitídy c u intravenóznych narkomanov na klinike infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach.

Číslo 1/2012

Publikované 16. januára 2012

 • Portálna hypertenzia
 • História portálnej hypertenzie
 • Cirhóza pečene – Medicínske, sociálne a ekonomické bremeno spoločnosti
 • Frekventná maloobjemová drenáž ascitu (FMODA)
 • Spontánna baktériová peritonitída u pacientov hospitalizovaných pre ascites 2. a 3. stupňa v koncovej nemocnici
 • Hepatorentálny syndróm – prehľad literatúry a vlastné výsledky
 • Surveillance hepatocelulárneho karcinómu u pacientov z rizikovej kohorty
 • List vydavateľovi

Rok 2011

Číslo 2/2011

Publikované 25. októbra 2011

 • Dedičné metabolické poruchy s akútnym postihnutím pečene v prvých týždňoch života
 • Deficit alfa-1 antitrypsínu a pečeň
 • Manažment pacienta s Gaucherovou chorobou – kazuistika
 • Porfýrie
 • Primárna systémová amyloidóza – kazuistika
 • Prevalencia, príčiny a mortalita pacientov s cirhózou pečene

Číslo 1/2011

Publikované 4. októbra 2011

 • Metabolické ochorenia pečene v detstve a dospelosti
 • Metabolické poruchy, metabolické ochorenia a stukovatenie pečene
 • Nealkoholová tuková choroba pečene – NAFLD-NASH
 • Metabolický syndróm a pečeň
 • Wilsonova choroba
 • Metabolické choroby pečene z nadbytku železa

Rok 2010

Číslo 4/2010

Publikované 22. decembra 2010

 • Hepatocelulárny karcinóm – interdisciplinárny problém
 • Chronické (vírusové) hepatitídy – najčastejšia príčina rakoviny pečene. Zdravotnícka priorita sveta aj Európskej únie
 • Epidemiológia hepatocelulárneho karcinómu
 • Histopatologická diagnostika hepatocelulárneho karcinómu
 • Chronické hepatitídy a hepatocelulárny karcinóm
 • Register cirhózy pečene v Slovenskej republike
 • Aktuálne miesto rádiofrekvenčnej ablácie pri liečbe zhubných nádorov pečene
 • Liečba hepatocelulárneho karcinómu transartériovou chemoembolizáciou
 • Systémová medikamentová liečba hepatocelulárneho karcinómu

Číslo 3/2010

Publikované 25. júna 2010

 • Hepatitída C u pacientov s chronickou nedostatočnosťou obličiek liečenou hemodialýzou alebo transplantáciou obličky
 • Vírusová hepatitída C u drogovo závislých osôb
 • Regionálne a etnické aspekty vírusovej hepatitídy B u gravidných žien na Slovensku
 • Podporné faktory v liečbe chronických hepatitíd
 • Extraintestinálne manifestácie IBD a vplyv biologickej liečby u pacientov s Crohnovou chorobou

Číslo 2/2010

Publikované 21. mája 2010

 • Liečba naivných pacientov s chronickou hepatitídou C
 • Opakovaná liečba nonresponderov a pacientov s relapsom na predchádzajúcu liečbu hepatitídy C interferónom a ribavirínom
 • Skúsenosti s liečbou chronickej hepatitídy C v Martinskej fakultnej nemocnici (MFN) pegylovanými interferónmi a ribavirínom
 • Výsledky liečby chronickej hepatitídy C pegylovaným interferónom a ribavirínom na klinike infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach
 • Diagnostika a liečba pokročilých štádií infekcie HCV

Číslo 1/2010

Publikované 19. januára 2010

 • Vírusová hepatitída C – 20 rokov po objavení jej pôvodcu
 • História vírusovej hepatitídy C
 • Etiológia a diagnostika HCV
 • Epidemiológia hepatitídy C
 • Vírus hepatitídy C a imunitný systém
 • Prirodzený priebeh HCV infekcie
 • Vírusové hepatitídy a gravidita
 • Cytokíny a markery fibrogenézy pri chronickej hepatitíde C
 • Postexpozičná profylaxia u zdravotníckych pracovníkov (krátka správa)
 • Profesor MUDr. Miroslav Mikulecký, DrSc. – zakladateľská osobnosť slovenskej hepatológie

Rok 2009

Číslo 3/2009

Publikované 27. októbra 2009

 • Hepatitída B u imunosuprimovaných pacientov
 • Infekcia vírusom hepatitídy B a hepatocelulárny karcinóm
 • Zmeny niektorých sérových proteínov u pacientov po transplantácii pečene
 • Prevence a postexpoziční profylaxe virové hepatitidy B

Číslo 2/2009

Publikované 7. októbra 2009

 • Hepatitída B – globálny problém
 • Epidemiológia hepatitídy B vo svete a na Slovensku
 • Skríning darcov ktvi na hepatitídu B
 • Liečba chronickej hepatitídy B interferónom
 • Nukleoz(t)idové analógy v liečbe chronickej vírusovej hepatitídy B
 • Skúsenosti s liečbou chronickej hepatitídy B v MFN – kasuistiky
 • Prof. MUDr. T. R. Niederland, DrSc. – osobnosť slovenskej hepatológie
 • Vírusové hepatitídy – výber najčastejšie používaných skratiek

Číslo 1/2019

Publikované 26. mája 2009

 • História hepatológie v 20. storočí.
 • Hepatológia na Slovensku – historické ohliadnutie.
 • Hepatológia v 21. storočí
 • Umenie a hepatológia
 • Účinky interferónu alfa na fibrogenézu pri chronickej hepatitíde C
 • HCV infekcia u pacienta s nezvratným poškodením obličiek – popis prípadu a prehľad literatúry
 • Prof. MUDr. Eva Brixová, DrSc. – osobnosť slovenskej hepatológie
 • Trendy v hepatológii – o časopise